Dotacje z urzędu pracy

Finansowanie bezzwrotne

Opis

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy, osoby ubiegającej się oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Czas na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków to 2 miesiące od dnia podjęcia działalności.

Szczegółowe kryteria dostępu do dotacji z UP dostępne są na stronach odpowiednich urzędów pracy – znajdziesz je poniżej.

Grupa Docelowa Beneficjentów

Dofinansowanie bezzwrotne skierowane jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy względem miejsca zameldowania. Dotacje na zrealizowanie projektu jest jednorazowa i finansowana w 100% ze środków urzędu pracy.

Gdzie szukać?

Aktualnych informacji w zakresie prowadzonych naborów należy szukać na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy.

Poniżej znajdziesz informacje gdzie szkukać 

Procedura wnioskowa

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie, obejmującego założenia otwieranej firmy takie jak profil działalności, produkt, rynek docelowy, konkurencja, przeznaczenie dofinansowania zgodne z założeniami konkretnego projektu, do znalezienia w regulaminie projektu.
  2. Po uzyskaniu akceptacji następuje podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz określenie warunków wydatkowania środków. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.
  3. W okresie obowiązywania umowy musi zostać utrzymana firma (nie wolno jej zawiesić lub zlikwidować). Uzyskaną dotację można przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, z Funduszu Pracy można otrzymać bezzwrotne środki do: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok 25 tys. zł

Potrzebujesz szybkiego kontaktu?
Zostaw Swój email -skontaktuję się z Tobą

Kontakt