Skąd wziąć pieniądze na własny biznes w 2019 roku?

Specjaliści od pozyskiwania finansowania pomysłów twierdzą, że nie brak pieniędzy, a brak pomysłów wartych uwagi jest problemem. Jeśli ktoś opracował interesujący projekt, to możliwości jego finansowania są nieograniczone.

To pytanie spędza sen z powiek każdego, kto zamierza rozpocząć działalność gospodarczą nie posiadając własnych środków. Mamy do dyspozycji następujące narzędzia:

1. Dotacje UE.

Finansowanie bezzwrotne cieszy się największym zainteresowaniem, ponieważ pozwala na zbudowanie od podstaw niemal każdej firmy. W zakresie dofinansowywania konkretnych działalności, finansowane będą te branże, które są zgodne z potencjałem danego regionu.
Aktualnych informacji w zakresie prowadzonych naborów należy szukać na stronach internetowych poszczególnych regionów:

woj. dolnośląskie: http://rpo.dolnyslask.pl

woj. kujawsko–pomorskie: http://www.mojregion.eu/

woj. lubelskie: http://www.rpo.lubelskie.pl

woj. lubuskie: http://www.lrpo.lubuskie.pl

woj. łódzkie: http://www.rpo.lodzkie.pl

woj. małopolskie: www.fundusze.malopolska.pl

woj. mazowieckie: http://rpo.mazowia.eu

woj. opolskie: http://rpo.opolskie.pl

woj. podkarpackie: http://www.wrota.podkarpackie.pl

woj. podlaskie: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl

woj. pomorskie: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl

woj. śląskie: http://rpo.silesia-region.pl

woj. świętokrzyskie: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl

woj. warmińsko–mazurskie: http://www.rpo.warmia.mazury.pl

woj. wielkopolskie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

woj. zachodniopomorskie: www.rpo.wzp.pl

oraz

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

GRUPA DOCELOWA – Dofinansowanie bezzwrotne w głównej mierze będzie zaspakajać potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osoby po 50 r. ż. , długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób niepełnosprawnych, mieszkańcy wsi i małych miast, kobiety, osoby do 24 r. ż.

PROCEDURA WNIOSKOWANIA:

A. Złożenie formularza rekrutacyjnego, obejmującego założenia otwieranej firmy takie jak profil działalności, produkt, rynek docelowy, konkurencja, przeznaczenie dofinansowania zgodne z założeniami konkretnego projektu, do znalezienia w regulaminie projektu.

B. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (rachunkowość, marketing, pisanie biznes plany) oraz w indywidualnych spotkaniach z doradcą biznesowym, który podczas indywidualnych konsultacji pomaga opracować realne założenia biznesu.

C. Złożenie opracowanego biznes planu do oceny.

D. Po uzyskaniu akceptacji następuje podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz określenie warunków wydatkowania środków.

E. W okresie obowiązywania umowy musi zostać utrzymana firma (nie wolno jej zawiesić lub zlikwidować).

F. W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie w postaci dotacji pomostowej na bieżącą działalność

2. Dotacje z Urzędu Pracy

Jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zgodnego z miejscem zameldowania. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy, osoby ubiegającej się oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków jest czas 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności.

Szczegółowe kryteria dostępu do dotacji z UP dostępne są na stronach odpowiednich urzędów pracy.

PROCEDURA WNIOSKOWANIA:

A. Złożenie wniosku o dofinansowanie, obejmującego założenia otwieranej firmy takie jak profil działalności, produkt, rynek docelowy, konkurencja, przeznaczenie dofinansowania zgodne z założeniami konkretnego projektu, do znalezienia w regulaminie projektu.

B. Po uzyskaniu akceptacji następuje podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz określenie warunków wydatkowania środków. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

C. W okresie obowiązywania umowy musi zostać utrzymana firma (nie wolno jej zawiesić lub zlikwidować). Uzyskaną dotację można przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, z Funduszu Pracy można otrzymać bezzwrotne środki do: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok 25 tys. zł.

3. Finansowanie zwrotne – pożyczki z dofinansowaniem unijnym.

Jeśli nie spełniasz kryteriów dostępowych, aby otrzymać dotację, możesz starać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej o bardzo korzystnym oprocentowaniu i uproszczonych procedurach. Informacji na temat operatorów umożliwiających takie rozwiązania należy szukać na stronie www.rpo.bkg.pl.

Jeden z operatorów:

https://www.marr.pl

4. Firma na wsi.

Rolnicy oraz osoby zamieszkujące na terenach wiejskich mogą uzyskać dotację w wysokości do 100 tys. zł.
Wniosek o jej uzyskanie należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osoby mieszkające na wsi, ale nie będące rolnikami mogą zapytać w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania.

Można je też wyszukać na stronie
http://ksow.pl

Wniosek składa się do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja może wynieść nawet 100 tys. zł.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w procedurze wnioskowania
zapraszam do kontaktu